AAU logo

Center for Anvendt filosofi

Medarbejdere

Kim Angell, Postdoc

Billede af Kim AngellKim har brede interesser indenfor politisk filosofi. Han har især arbejdet med spørgsmål omkring global fordelingsretfærdighed (bl. a. om staters teritorielle rettigheder, nationalisme, og seperatisme) og demokrati (stemmeret). Han har publiceret artikler i tidsskrifter som Res Publica, Political Studies, og European Journal of Political Theory. Før Kim kom til AAU, har han været postdoktor i politisk teori ved Institut for Statsvidenskab, Universitetet i Oslo, og gæsteforsker ved University Center for Human Values, Princeton University. Han arbejder for tiden med et projekt om demokratisk deltagelse, finansieret af EU's Marie Skłodowska-Curie Actions Research Fellowship Programme.

Mail: kian@hum.aau.dk

Se Kims forskningsprofil

Henrik Jøker Bjerre, lektor

Billede af Henrik Jøker BjerreHenriks arbejde fokuserer hovedsaligt på tænkere som Kant, Hegel, Schelling, Kierkegaard, Freud, Lacan og Žižek. Hans hovedinteresse er dels denne traditions tænkning af subjektet og dels anvendelsen af den i analysen af nutidige kulturelle og samfundsmæssige problemstillinger.

Mail: hjb@hum.aau.dk

 

Gå til Henkriks forskningsprofil.

Antje Gimmler, professor

Billede af Antje GimmlerAntje er forskningsleder ved Center for Anvendt Filosofi. Hun er uddannet filosof fra Freie Universitet Berlin og Universitet Bamberg. Hun arbejder med en teoretisk ramme, der har sin baggrund i klassisk filosofisk pragmatisme, neopragmatisme og kritisk teori. Hun forsker indenfor moderne og klassiske socialteori, politisk filosofi (demokratiteori), videnskabsfilosofi og videnskabsstudier. Hendes aktuelle forskningsinteresse gælder forhold mellem samfund og teknologier (kommunikationsteknologier, velfærdsteknologier).

Mail: gimmler@hum.aau.dk

Gå til Antjes forskningsprofil.

Finn Thorbjørn Hansen, professor

Billede af Finn Thorbjørn HansenFinn Thorbjørn Hansen er professor i filosofisk og praktisk dialog, ph.d. i pædagogisk filosofi og medlem af forsker- og undervisergruppen omkring CAF men har hjemme på Center for Dialog og Organisation (CDO) på AAU. Han er – sammen med lektor Morten Ziethen fra CAF – ansvarlig for modulet i Dialog og rådgivning på uddannelsen i Anvendt Filosofi. Hansens forskningsområder er filosofisk vejledning, undringens fænomenologi, filosofisk aktionsforskning, dialog- og kommunikationsfilosofi, og ’undringspædagogik’ baseret primært på filosofisk hermeneutik og eksistentiel fænomenologi. Han er leder af Wonder Lab på CDO. Samt Professor 2 i 'undringsdreven etik i professionsforskning' ved Agder Universitet, Kristiansand, Norge. Han har skrevet flere bøger, senest At møde verden med undren: Dannelse, innovation og organisatorisk udvikling i et værensfilosofisk perspektiv (Hans Reitzel, 2018). For forskning og publikationer, se Finns forskningsprofil.

Mail: finnth@hum.aau.dk

 

Gå til Finns forskningsprofil.

Jes Lynning Harfeld, lektor

Billede af Jes Lynning Harfeld Jes arbejder med fokus på bioetik og sundhedsfilosofi og er interesseret i disse felter bredt. Indenfor bioetikken er han særligt interesseret i etiske problemstillinger i forhold til det ”non-humane” – i.e. dyr, miljø, liv-som-sådan. Samtidig arbejder han indenfor den antropocentriske bioetik og sundhedsfilosofi med ’human enhancement’, genetisk diagnostik og manipulation, sygdomsdefintioner, menneskelighed, livskvalitet/’det gode liv’, retfærdighed og kommodificering af sundhed og sundhedsydelser.                        

Mail: jlh@hum.aau.dk

 

Gå til Jes' forskningsprofil.

Se personlig hjemmeside.

Kurt Dauer Keller, lektor

Billede af Kurt Dauer KellerKurt forsker i fænomenologi og anden kontinental filosofi, herunder etik, politisk filosofi samt samfunds- og humanvidenskabernes videnskabsteori. Han er særlig optaget af forståelsen af kropsligt erfaret mening såvel som af det sociale og kulturelle ved den menneskelige eksistens.

Mail: kdk@hum.aau.dk

 

Gå til Kurts forskningsprofil.

Jacob Lautrup Kristensen, Videnskabelig assistent

Billede af Jacob Lautrup KristensenJacobs primære forskningsområde er Kant og Kantisk filosofi. Han er desuden optaget af etiske grundlagsspørgsmål, herunder forpligtethed, frihed, og realisme/antirealisme. Desuden er Jacob interesseret i rationalitet/logik, bevidsthedsfilosofi, normativitet og subjektivitet.

En særinteresse ligger for Jacob i at forstå ikke-menneskelig tilværen - dvs. væsner hvis bevidsthed og subjektivitet adskiller sig fra den menneskelige - og de etiske implikationer af dette.

Mail: jblk@hum.aau.dk

Kresten Lundsgaard-Leth, adjunkt

Billede af Kresten Lundsgaard LethKresten beskæftiger sig især med tysk idealisme, fænomenologi og eksistensfilosofi med særligt hensyn til Søren Kierkegaards tænkning. Herudover er Kresten interesseret i områder som modernitetsteori, pragmatisme og subjektivitetsteori, ligesom han har arbejdet med – og undervist i – filosofihistorie (ikke mindst antikken), hermeneutik, videnskabsteori og (klassisk såvel som moderne) etik.

mail: krlu@hum.aau.dk

 

Gå til Krestens forskningsprofil

Jakob Thrane Mainz, ph.d.-studerende

Billede af Jakob Thrane MainzJakob er ph.d-studerende og arbejder på et projekt med titlen 'Ethics of Big Data'. Her undersøger han blandt andet spørgsmål om, hvem der bør eje de store mængder data, som virksomheder og stater samler ind, om der er typer af data, der ikke bør være til salg osv. Jakob er generelt interesseret i analytisk politisk teori, argumentationsteori og formel logik. 

Mail: jtm@hum.aau.dk

Kasper Porsgaard Nielsen, videnskabelig assistent

Billede af Kasper Porsgaard NielsenKasper Porsgaard er specialiseret i nyere fransk filosofi, sprogfilosofi, socialfilosofi samt psykoanalysens historie. Han arbejder bredt med problematikker omkring autoritet og ideologi i historisk perspektiv og er skriver pt på bogen ‘Neutralitetens idehistorie’. Han underviser desuden i pædagogisk filosofi.

Mail: kpn@hum.aau.dk

 

Gå til Kaspers forskningsprofil

Mogens Pahuus, professor emeritus

Billede af Mogens PahuusMogens arbejder inden for tre områder: 1) Filosofisk antropologi - bl.a. med en bog om Natur og eksistens - to grundtræk ved mennesket. 2) Æstetik og kunstfilosofi - bl.a. med en bog om K. E. Løgstrups kunstfilosofi. 3) Grafiske kunstneres livstolkninger.

Mail: pahuus@hum.aau.dk

 

Gå til Mogens' forskningsprofil.

Ole Ravn, lektor

Billede af Ole RavnOle arbejder med videnskabsfilosofi med et fokus på naturvidenskaberne og pædagogisk filosofi med fokus på universitetsuddannelser - særligt relateret til PBL-modellen. Hans arbejde omfatter en række perspektiver på matematikkens rolle i videnskaberne og desuden den rolle faget spiller i uddannelsessystemet på forskellige uddannelsestrin.

Mail: orc@hum.aau.dk

 

Gå til Oles forskningsprofil.

Anita Holm Riis, Lektor

Billede af Anita HolmAnita har forsket inden for flere områder, som forbindes af et filosofisk-teoretisk udgangspunkt i tænkere som Gadamer, Habermas og Honneth m.fl. Hovedområderne, som dette udgangspunkt har været rettet mod, er sundhedskommunikation, interkulturelle problemstillinger og uddannelse. Disse områder involverer tillige en etisk dimension, som derfor er til stede som et gennemgående træk i Anitas forskning.

Mail: ari@hum.aau.dk

Gå til Anitas forskningsprofil

Jørn Sønderholm, professor mso

Billede af Jørn Sønderholm Jørns forskningsinteresser er primært i etik og politisk teori. Han har udgivet artikler i tidsskrifter såsom Proceedings of the Aristotelian Society; Politics, Philosophy & Economics; Analytic Philosophy; Philosophy Compass og Bioethics. Han har en ph.d. i filosofi fra University of St Andrews. Før han kom til Aalborg Universitet var han ansat i Verdensbanken i Washington, DC og tilknyttet George Washington University samme sted.             

 Mail: jorns@hum.aau.dk

 

Gå til Jørns forskningsprofil.

Patrik Kjærsdam Telléus, adjunkt

Billede af Patrik Kjærsdam TelléusPatrik arbejder først og fremmest indenfor tre forskningsområder. Dels med projekter indenfor sundhedsfilosofi og medicinsk etik, dels med projekter som vedrør universitetspædagogik med forankring i AAUs PBL pædagogik, samt dels med traditionel filosofisk forskning i relation til især Wittgenstein og dagligsprogsfilosofien. Hans ph.d. præsenterede et filosofisk koncept – Begreppslig Betänksomhet / Conceptual Deliberation– som et adækvat bud på hvordan anvendt etik kan begribes og appliceres.


      Mail: pkt@hst.aau.dk

Gå til Patriks forskningsprofil.

Jens Damgaard Thaysen, PostDoc

Billede af Jens Damgaard ThaysenJens’ forskningsinteresser er indenfor politisk filosofi og retsfilosofi. Han har beskæftiget sig med spørgsmål om forholdet mellem lov og moral, retfærdiggørelsen af (statslig) tvangsanvendelse og distributiv retfærdighed. Jens har publiceret i tidsskrifter såsom Politics, Philosophy, and Economics og Criminal Law and Philosophy. Aktuelt arbejder han med spørgsmål om hvorvidt en stat, der gør det lovpligtigt at stemme behandler sine borgere som lige.


      Mail:jdt@hum.aau.dk

 

Gå til Jens' forskningsprofil

Kristian Høyer Toft, lektor

Billede af Kristian Høyer ToftKristian forsker inden for områderne politisk filosofi og etik, med fokus på spørgsmål om gruppeansvar, klima og virksomhedens politiske teori.
Hans publikationer omhandler blandt andet teori om global retfærdighed i forhold til spørgsmål om genetisk modificerede fødevarer, menneskerettigheder, klimaforandringer og territoriale rettigheder. 
I et bogprojekt undersøger han virksomhedsansvar som et centralt politisk filosofisk emne.

 
Kristian er ph.d. i politisk teori fra Aarhus Universitet og har tidligere været postdoc i bioetik ved Københavns Universitet under satsningsområdet Biocampus. Han er medlem af styregruppen ved Center for Etik i Praksis, Aalborg Universitet. I perioden 2014-2018 deltager han i forskningsprojektet  Ethics and  Energy støttet af Forskningsrådet (Kultur og Kommunikation). Se mere om projektet her.

Mail: kht@hum.aau.dk

 

Gå til Kristians forskningsprofil.

Rasmus Uhrenfeldt, ph.d-studerende

Billede af Rasmus UhrenfeldtRasmus er ph.d.-studerende på forskningsprojektet ’Political equality and voting matters’, hvor hans fokus er på problematikker omkring anonym stemmeafgivelse. Han har en bred interesse i moralfilosofi, politisk filosofi og metafysik med særligt fokus på anvendt etik, moralsk autonomi og bevidsthedsfilosofi.

Mail: ru@hum.aau.dk

Jörg Zeller, lektor emeritus

Billede af Jörg ZellerFokus for Jörgs forskning i de seneste år har været praksisbegrebets og i dets forlængelse (gennem samarbejdet med Lennart Nørreklit) virkelighedsbegrebets logik og dens forskellige ”modale” aspekter –såsom epistemisk (Hintikka), tids- (Prior, Peter Øhrstrøm), handlings- (v. Wright) og situationslogik (Barwise). I den sammenhæng er Jörg også blevet tiltagende interesseret i det, han– til forskel fra formel logik – kalder filosofisk logik og dens historie (især Kant, Hegel, Husserl). Som sideaspekt af hans interesse af praksis-logik er han også interesseret i etikkens logiske grundlag (deontisk logik). Et andet sideaspekt deraf er, hvad han (inspireret af Cassirer) har kaldt kulturlogik og dens forgreninger i kommunikationens og billedkunstens semiotik.

Mail: zeller@hum.aau.dk

 

Gå til Jörgs forskningsprofil.

Morten Ziethen, lektor

Billede af Morten ZiethenMortens forskningsområder kan inddeles i tre store områder: Det første falder inden for den filosofiske antropologi og handler i sin kerne om forholdet mellem forståelse og frihed. Her trækkes især på den tyske idealisme samt den fænomenologisk-hermeneutiske tradition. Det andet handler om, hvordan denne forståelse af mennesket kan omsættes i den dialogiske vejledningssituation. Og det tredje handler om, hvilke implikationer denne forståelse af mennesket har for tilgangen til ledelse og læring i organisatoriske sammenhænge.


      Mail: mz@hum.aau.dk
 

Gå til Mortens forskningsprofil.