AAU logo

Den relationsbaserede model

 

før gruppedannelsen

Gruppedannelsen finder sted på kandidatniveau, og med et hold, hvor diversiteten er stor. Eksempler på dette er:

  • Bachelor (universitet/profession)
  • Erhvervserfaring
  • Alder
  • Motivation

I gruppedannelsen lægges der op til, at de studerende udfordrer sig selv, og stiller sig nysgerrige på forskelligheden som mulighed for at lære af mennesker, der ikke ligner dem selv. Derfor blev der i forberedelsen til gruppedannelsesdagen fokuseret på to dele:

Idégenerering (hvilke temaer kunne ligge inden for feltet?)

Før gruppedannelsen blev de studerende sat i administrativt definerede grupper, og bedt om at finde en idé til et projekt, der kunne tale ind i semesterets tema. Gruppernes størrelse var ca. fem studerende, og de fik en uge til at forberede en præsentation, der kort kunne skitsere deres tanker om problemfelt, metode og teori. Dernæst skulle de lave en planche til brug for gruppedannelsesdagen.

Identitet (Hvem er jeg, og hvordan indgår jeg i grupper?)

Identitetsdelen lå umiddelbart før gruppedannelsesdagen. Her blev de studerende bedt om at tage tests, der kunne hjælpe til italesættelsen af de repræsenterede forskelligheder. Her blev der fokuseret på Myer-Briggs personlighedstest samt Adices rolletest. Begrundelsen lå i, at de studerende skulle blive bevidste om egne karaktertræk samt rolle i gruppen.

Motivation (Hvad vægter jeg højt, når jeg går i en gruppe?)

Ud fra rolletesten vi tog en snak om, hvad de studerende vægtede som motivation for at indgå i en gruppe. Dette blev afbilledet på tavlen og videregivet i Moodle til individuel forberedelse til gruppedannelsesdagen. De studerende blev bedt om at finde de 3 mest vægtende motivationer for at indgå i gruppearbejdet.

Sideløbende blev der afholdt opstartsmøde med vejlederne, der blev informeret om de tiltag, de studerende skulle igennem, samt at vi inviterede dem til at være mellem 3 og 5 i grupperne.

Holdets størrelse: 85 studerende

 

Eksempel på program

Dagen var rammesat til at vare seks timer. Der blev lagt op til, at udgangspunktet for dagen skulle være eksplorativt med følgende opdrag:

 

Besøg plancherne:

 Stil spørgsmål
 Videreudvikl
 Tal sammen

 Find det emne og den gruppe, du gerne vil være en del af.

- Alle projekter står åbne, indtil alle er i en gruppe!

Derudover blev deres motivation for at indgå i grupper gentaget:

Programmet for gruppedannelsesdagen så således ud:

 08:15-9:00: Rammesætning og afslutning af idégenereringsproces.

 9:00-9:15: Studenterstudievejleder fortæller om gruppedannelse.

 9:15-10:15: Planchebesøg

Tal med dine medstuderende om idéer til de forskellige projekter.
Skriv nøgleord til emnerne ned.
Hvad er de vigtigste nøgleord for dig?
Find det emne, du vil arbejde med ud fra dine nøgleord.
Underviserne er i lokalet kl 10:00-10:15.

 10:15-10:45: Kagepause

 10:45-11:30: Emnevalg

Find den planche der passer bedst til dit emnevalg.
Tal med dem, der også er interesserede i ”dit” emne.
Tag udgangspunkt i dine kriterier for gruppedannelsen (se holdets kriterier i Moodle).
Idéudvikl og konkretisér emne og feltet
Hvad kunne være spændende at arbejde med indenfor dette felt?
Hvilke læring og forandringsperspektiver kunne der være indenfor emnet?
Underviserne er i lokalet kl 11.15-11:30

  11:30-12:00: Frokost

 12:00-13:00: Grupper

Organisér jer i grupper indenfor emnet (optimalt 3-4 i hver gruppe).
Der kan sagtens være flere grupper indenfor samme emne.
Konkretisér hvilke elementer, I vil have med I jeres projekt.
Underviserne er i lokalet kl 12:30-12:45.

 13:00-13:15: Pause

 13:15-14:00: Projektemneskema udfyldes og uploades – deadline kl 14:00!

Sæt jer i grupperne og begynd at udfylde projektemneskemaet fra Moodle.
Skemaet ligger under ”Sekretariat 7. semester”.
Udfyld projektemneskemaet så detaljeret som muligt.
Dette er blot som afsæt for vejlederfordeling.
Skal uploades senest kl 14:00 i Moodle.
Underviserne er i lokalet hele tiden.

 14:00-14:15: Opsamling

Resultat af en typisk gruppedannelsesdag

Der var meget positive tilbagemeldinger på gruppedannelsesprocessen, og på rammesætningen, der gav de studerende fri til at fokusere på emner og på processen. Det gav god mening, at give de studerende mulighed for at arbejde med forskellige modus af processen, og dette var med til at skabe transparens i en for mange, utryg proces.

Der var enkelte (1-3 studerende), der blev utrygge ved situationen, og som havde svært ved at følge processen, men ud af et hold på 85 studerende, vurderes dette som uundgåeligt, og hvad man kunne forvente i en sådan situation.

 

Fordele og ulemper

Fordele:

Nysgerrighed - der inviteres til nysgerrighed på at lære noget – dels i forhold til emnet og dels i forhold til læringspotentiale hos medstuderende. Dette for at give en mere udforskende stemning, fremfor begrænsende og ekskluderende stemning.
Transparens - der sættes en skarp rammesætning for dagen, der tager højde for processen fra den eksplorative fase til dannelsen af en gruppe.
Tid – der var sat god tid af til de enkelte dele af processen, og der var tid til at hvile hjernen med en kagepause i midten. Et tiltag, der skabte stor glæde hos de studerende, da det var med til at gøre stemningen mere uformel.

Ulemper:

Tid – for nogle studerende fremhæves dette også som en ulempe, da de synes at tidsrammen blev for lang, og at de gerne ville rykke hurtigere frem i processen. Dette må siges at være et parameter, hvor diversiteten på holdet kommer til udtryk, og som der ikke findes et endegyldigt svar på. Der må tages højde for, hvilke studerende, der er tale om, samt hvordan gruppedannelsesprocessen er struktureret.

 

Særlig litteratur

Pearman, Roger R. og Sarah C. Albritton (2012): Jeg er ikke skør - jeg er bare ikke dig: Myers-Briggs' personlighedstyper (MBTI) i praksis, København, Gyldendal Business – Kap 2: Et komplekst virvar - de mønstre, hjertet udtrykker sig gennem, s. 52-83. Uploaded på Moodle 

Om Adizes: http://www.adizes.com/management_styles/

Gruppeprofiltest: http://www.itrojka.dk/LIP/adize/adize_test.asp

Personlighedstest:  https://www.16personalities.com/da