AAU logo

Skrivehjælpen

 • Har du behov for sparring til at færdiggøre dit speciale?
 • Har du været i gang i mere end et semester?
 • Er du kørt fast og kan ikke komme videre?
 • Har du svært ved at få styr på skriveprocessen?
 • Så er Skrivehjælpen et tilbud til dig!


vilkår

Er du specialestuderende på en af Aalborg Universitets tre afdelinger (Aalborg, København og Esbjerg), og har du været i gang med specialeskrivningen i mere end et semester, kan du få hjælp fra Skrivehjælpen til at komme videre med at formulere og strukturere dit speciale. Hjælpen gives også til engelsksprogede studerende.
 

tag kontakt i god tid

Tag kontakt i god tid, dvs. minimum 14 dage før afleveringsfristen, således at der stadig er tid tilbage at arbejde i. Når du skriver til os, så husk at fortælle:

 • hvilken afdeling du er tilknyttet, Aalborg, København eller Esbjerg
 • hvor langt du er i specialeforløbet (du skal have været i gang med specialeskrivningen mere end et semester)
   

vejledning til dit skrivearbejde - ikke faglig vejledning

Det er ikke en erstatning for den faglige vejledning, men et supplement, som griber fat i problemer med at få formuleret og udviklet de faglige og teoretiske overvejelser til en forståelig og læsevenlig rapport.

Vejledningen tager udgangspunkt i dine særlige behov. Det kan være hjælp til at holde gang i skrivearbejdet, at disciplinere arbejdsprocessen, at holde styr på argumentationen eller til at komme ud af en fase, hvor du føler, at du er gået helt i stå. Samtalerne behandles fortroligt, og der finder ingen registrering sted.

Tilbuddet er gratis. Det består af vejledningsmøder med skrivevejledere fra Skrivehjælpen. Vejlederne er erfarne forskere og undervisere fra Aalborg Universitet, men kommer ikke nødvendigvis fra dit fagområde - og deres opgave er ikke at give dig faglig vejledning, men at hjælpe dig på vej i skriveprocessen.
 

Er det et tilbud du kan bruge?

Så send en mail til skrivehjaelpen@learning.aau.dk, hvori du forklarer lidt om dine problemer og samtidig oplyser, om du studerer i Aalborg, København eller Esbjerg, så sørger vi for at få den første aftale på plads.
 

Ti gode råd til specialeskrivere

 1. Skriv om noget du brænder for. Det styrker motivationen
 2. Skriv fra starten af - også selvom du endnu ikke ved ret meget om emnet
 3. Læs målrettet så du ikke mister fokus og ryger ud ad en tangent
 4. Specialeskrivning er en fuldtidsbeskæftigelse. Du skal arbejde fx 8 timer hver dag, så du bagefter kan holde fri med god samvittighed
 5. Skriver du alene, så find nogle hjælpere, der kan læse med over skulderen og holde dig i gang
 6. Der findes mange ”how to write”-bøger, men lad dem ikke være nok en overspringshandling
 7. Skift vejleder, hvis I ikke kan samarbejde
 8. Beløn dig selv for dagens veludførte arbejde, og kom op på hesten igen, hvis arbejdsdagen har været utilfredsstillende
 9. Søg hjælp hos din studiesekretær, hvis du kommer i store problemer med at få færdigggjort specialet
 10. Kom i gang – hver dag

God skrivelyst!

-------------------------------------

English version:

 • Are you caught and can’t move on?
 • Do you have trouble getting a grip on the writing process?
 • Do you need some tips and tricks to help finish your thesis? 

Then we have an offer for you!
 

Are you graduate student at one of Aalborg University's three departments (Aalborg, Copenhagen and Esbjerg), and have you been working on a thesis for more than one semester? AAU Learning Lab offers help, to both English and Danish students, to move on, with formulating and structuring your thesis.

Be in due time, ie. minimum 14 days before the deadline, leaving time left to work.

This assistance is not a substitute for the standard supervision, but a complement which engages with troubles connected to formulating and developing the academic and theoretical considerations for an understandable and readable report.

The starting point for the supervision is your special needs. This includes help in starting the writing process or how to have a more well-disciplined working process, to keep track of the argumentation or to get free of the phase where you feel that you are coming to a standstill. The conversations are confidential and there will be no registration.    

The offer is free. It consists of meeting with writing-supervisors from Skrivehjælpen. The supervisors are experience researchers and teachers from Aalborg University, but not necessarily from your usual field. Their job is not to give you supervision for your work with your project, but to help you find your way in the writing process.
 

Is this an offer you find useful?

Send an email to skrivehjaelpen@learning.aau.dk where you explain your problems and if you are a student in Aalborg, København eller Esbjerg and we willl arrange for the first meeting to take place.
 

Some advice for writing your master thesis:

 1. Write about something you are passionate about. It keeps you motivated.
 2. Start at the beginning, even when you don’t know much about the subject yet.
 3. Read targeted. You don’t want to loose your focus and fly off on a tangent
 4. Writing a thesis is a fulltime job. You need to work for 8 hours a day and only then can you enjoy your time off without feeling bad.
 5. If you write alone find someone to help read your text and keep you going
 6. There are many “how to write”-books. Don’t let them be another replacement activity
 7. Replace your supervisor if you don’t cooperate well
 8. Reward yourself for a day's work accomplished, and jump back on the horse when the work day has been unsatisfactory
 9. Get help from your studysecretary if you end up having huge problems finishing your final thesis
 10. Get started – every day

Enjoy your writing!

Kontaktperson

Karen Egedal Andreasen
Lektor
Aalborg Universitet
skrivehjaelpen@learning.aau.dk
 

 

vejleder

Mirjam Godskesen
Ekstern lektor
Aalborg Universitet

skrivehjaelpen@learning.aau.dk