AAU logo

EVALUERINGSPROCEDURER

Evalueringsprocedurer

for studiet Anvendt filosofi

i.

Der skal gennemføres en overordnet og summativ evaluering i SurveyXact efter hvert semester. Evalueringen for efterårssemestret gennemføres primo februar og behandles i studienævnet i marts. Evalueringen for forårssemestret gennemføres primo september og behandles i studienævnet i slutningen af september. Studiesekretæren sørger for at udsende evalueringsrapporten til hele studienævnet, når den foreligger. Evalueringen sammenholdes med de modulansvarliges ”slutevalueringer” (se punkt ii for disse). Studienævnet træffer beslutning om evt. handlinger i forhold til det samlede evalueringsresultat. På baggrund af den samlede evaluering og de handlinger studienævnet beslutter, sammenfatter studiesekretæren et referat af semesterevalueringen, der offentliggøres på nettet separat suppleret med rapporten fra SurveyXact-undersøgelsen (kun svarfordelinger, ikke besvarelser af åbne spørgsmål). Referatet skal indeholder (a) oplysninger om, hvem der har deltaget i mødet og hvornår det fandt sted, (b) opgørelse over status for de studerende på semestret, (c) vurderinger og kommentarer vedrørende undervisningen på semestret modul for modul, (d) vurderinger og kommentarer vedrørende rammer og praktiske forhold, (e) konkrete initiativer og handlinger med henblik på forbedringer og angivelse af, hvem der er ansvarlig herfor. Referatet skal være på max 2 sider.

ii.

Der skal gennemføres en formativ evaluering på to niveauer. For det første skal den modulansvarlige gennemføre en midtvejsevaluering (fx mundtlig) og en slutevaluering (skriftlig og mundtlig). Midtvejsevalueringen er rettet mod forbedringer i anden halvdel af igangværende modul. Slutevalueringen er rettet mod forbedringer i relation til næste gennemførsel af modulet. Kun den skriftlige slutevaluering, som den modulansvarlige skriver (med mundtlige og evt. skriftlige input fra de studerende), skal forelægges studienævnet. Meningen er, at denne slutevaluering kan bruges af den modulansvarlige, der skal planlægge næste års gennemførsel af modulet (uanset om det er samme person eller en ny person på posten). Slutevalueringen skal være max 2 sider. For det andet skal den årgangsansvarlige gennemføre en mundtlig midtvejsevaluering sammen med studenterrepræsentanter og studiesekretær. Der skrives referat af denne evaluering og den årgangsansvarlige iværksætter efter muligheder fornødne tiltag i den sidste del af semestret.

iii.

Forud for hvert semester udpeger studienævnet modulansvarlige og studienævnets formand indkalder disse til et opstartsmøde, der med udgangspunkt i evalueringer drøfter evt. tiltag og forbedringer i forhold til modulerne. Modulansvarlige for efterårssemestrets moduler udpeges i marts og opstartsmøde finder sted ultimo marts. Modulansvarlige for forårssemestrets moduler udpeges i oktober og opstartsmøde finder sted ultimo oktober. Hertil udpeges nye årgangsansvarlige af studienævnet i marts og studienævnets formand afholder møde med disse ultimo marts.

iv.

Det er studienævnsformandens opgave at indhente spørgsmål fra relevante modulansvarlige og årgangsansvarlige til SurveyXact evalueringen. Studienævnet godkender og bestemmer de endelige spørgsmål.

v.

Slutevalueringerne for de enkelte moduler og semestre bliver gemt af studiesekretæren i en ”evalueringsbank” på studiets interne drev. På opstartsmøderne (se pkt. iii) trækkes på denne evalueringsbank, som kan tilgås af studienævnets formand og studiesekretæren.

 


 

Kontakt

Studienævnsformand

Morten Ziethen, lektor
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø
mz@learning.aau.dk


Studienævnssekretær

Inger-marie Brun, kontorfuldmægtig
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø
Telefon: 9940 2325
imb@learning.aau.dk