AAU logo

Evalueringsprocedurer

Evalueringsprocedurer

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 

Evalueringerne er bygget op omkring aktiv deltagelse fra de involverede modulkoordinatorer og semesterkoordinatorer, samt inddragelse af de studerende i løbet af semesteret og efter semesterets afslutning. For hvert semesterforløb omfatter evalueringen fem elementer: 

 1. Semesterrådsmøde
 2. SurveyXact undersøgelse dækkende de forskellige undervisningselementer på semesteret
 3. Semesterevalueringsmøde
 4. Dokumentation
 5. Opstartsmøde(r).

   

Semesterrådsmøde

I løbet af semesteret afholdes der møde mellem semesterkoordinator og studerende. Formålet med semesterrådsmødet er, i en dialog mellem studerende og undervisere på semestret, at finde ud af, hvad der har fungeret hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt omkring og i undervisningen, således at undervisningen kan videreudvikles. Medlemmerne af semesterrådet er fra undervisersiden semesterkoordinatoren (der planlægger og indkalder til mødet) samt de modulkoordinatorer eller undervisere, der er relevante for evalueringen af et givet semester. Desuden udpeger de studerende to deltagere til semesterrådet. Studiesekretæren deltager. Semesterrådet mødes normalt én gang, omkring midten af semesteret.

Ansvarsfordeling

 • Det er semesterkoordinatoren, som beder de studerende om at udpege repræsentanter og indkalder til møde i semesterrådet.
   


SurveyXact-undersøgelse af undervisningen på semesteret

Efter semesterets afslutning gennemfører studienævnet en skriftlig evaluering af de forskellige moduler på semesteret. Der stilles spørgsmål (tilpasset det enkelte semesterforløb) om vurdering af undervisningsaktiviteter, rammer og læringsudbytte. Spørgeskemaet er udformet således, at der er mulighed for såvel afkrydsning som mere åbne udsagn. Til afvikling af disse skriftlige evalueringer benyttes det web-baserede program SurveyXact. På grundlag af besvarelserne genereres en rapport med svarfordelinger.

Ansvarsfordeling 

 • Uddannelsessekretariatet udformer og udsender skemaer og genererer rapporter.
 • Semesterkoordinatoren rådgiver om udformningen af skemaet.
   


Semesterevalueringsmøde

Semesterevalueringsmødet er placeret i det efterfølgende semester. Deltagerne er semesterkoordinatoren, modulkoordinatorer, uddannelsens sekretær samt studienævnsformanden eller en anden repræsentant for studienævnet. Mødet tager udgangspunkt i rapporten fra SurveyXact-undersøgelsen, kommentarer fra semesterrådet (semesterrådsmødet) samt kommentarer fra koordinatorer og undervisere. Som led i semesterevalueringsmødet aftales som regel koordinatorroller og centrale undervisere for næste gang, semestret skal gennemføres.

Ansvarsfordeling

 • Studiesekretæren indkalder til semesterevalueringsmødet
 • Studienævnet udpeger en repræsentant for studienævnet til at deltage i semesterevalueringsmødet
 • Semesterkoordinatoren forbereder og leder mødet og udarbejder referat i skemaet udarbejdet til brug for dette.
   


Dokumentation og opfølgning

Referatet fra semesterevalueringsmødet samt rapporten fra surveyXact-undersøgelsen behandles på et studienævnsmøde. Studienævnet beslutter eventuel opfølgning i forhold til undervisningens rammer og undervisere. Referatet fra semesterevalueringsmødet offentliggøres på Studienævnets hjemmeside sammen med rapporten fra SurveyXact-undersøgelsen (kun svarfordelinger, ikke besvarelser af åbne spørgsmål).

Ansvarsfordeling

 • Studienævnsformanden forbereder behandlingen af semesterevalueringer i studienævnet.
 • Uddannelsessekretariatet tilpasser Survey-Xact rapporter til offentliggørelse
 • Studienævnssekretæren lægger semesterevalueringsreferater og SurveyXact rapporter på hjemmesiden. Studielederen orienterer institutlederen.Opstartsmøder - planlægningsfasen

Dette sidste element i den interne kvalitetssikring drejer sig om planlægningen af det næste gennemløb af et semester. Her skal følges op på konklusionerne fra semesterevalueringsmødet. Som led i denne planlægning indkalder semesterkoordinatoren til et møde med deltagelse af semesterets modulkoordinatorer, samt de undervisere, der deltager på semesteret.

Ansvarsfordeling

 • Semesterkoordinatoren og studiesekretæren i samarbejde indkalder og forbereder planlægningsmøde.
   

Retningslinjer for referater fra semesterevalueringsmøder

Referaterne vil typisk have en størrelse på ca. to sider og skrives i det skema, der er udviklet til dette. De bør altid omfatte:

 • Oplysning om, hvem der har deltaget i mødet og hvornår det fandt sted
 • Opgørelse over status for de studerende på semesteret.
 • Vurderinger og kommentarer vedrørende undervisningen på semesteret, blandt andet fra surveyXact undersøgelsen. Denne del af referatet vil typisk være opbygget i afsnit med kommentarer til for hvert af de studieelementer/moduler.
 • Vurderinger og kommentarer vedrørende rammer og praktiske forhold som f.eks. ressourcer, information til studerende, lokaler, IT.
 • Hvis der på mødet blev aftalt konkrete initiativer, hvad går de så ud på, og hvem er ansvarlig for dem.

 

Datoer

Inden semesterstart hhv. juni-august eller december - januar Afholdelse af opstartsmøde for semesteret. Semesterkoordinatoren indkalder.
Studiestart hhv. september eller februar Valg af repræsentanter til semesterrådet. Semesterkoordinatoren står for dette.
Midt i semesteret – hhv. oktober-november og marts-maj Afholdelse af semesterrådsmøde med deltagelse af semesterkoordinator, studerende og evt, relevante undervisere
Semesterkoordinatoren indkalder og sørger for referat.
 
Ved semesterets afslutning Semesterkoordinatoren godkender spørgsmålene i surveyXact skemaet
Efter eksamen hhv. januar og juni Udsendelse af surveyXact skema. Resultaterne samles i en rapport der sendes til studiesekretæren. Denne indkalder til møde og sender samtidig rapporten til semesterkoordinatoren og modulkoordinatorer.
Februar – juni / september - november Semesterrådsmøde. Semesterkoordinatoren udformer referat og sender til studienævnet, der gennemgår. Referatet lægges derefter på nettet.

 

Proceduren er udarbejdet juli 2015

Kontakt

STUDIENÆVNSFORMAND

Lone Krogh Kjær-Rasmussen
Kroghstræde 3, lokale 3.212
9220 Aalborg Ø
lkr@learning.aau.dk

 

STUDIENÆVNSSEKRETÆrer

Janice Vester (LFP og OL)
Kroghstræde 3, lokale 3.223
9220 Aalborg Ø
janice@learning.aau.dk
Telefon 9940 7466

Steen Nielsen (ILOO)
A.C. Meyers Vænge 15, Lokale: 23026
2450 København SV
sn@learning.aau.dk
Telefon 9940 9093